Đồng tiền đi liền với tư cách.

Đàn bà nhớ rõ, trong hôn nhân vấn đề đi kèm chính là kinh tế. Đầu tiên trong hôn nhân, thứ bạn cần có, không phải một trái tim chân thành hay tình yêu...